言部

location entry annotation
a082b051 魚鞬切。言辭也、我也、問也。《説文》云:直言曰言、論難曰語。
a082b052 言β 古文。
a082b053 𢍗 古文。
a082b061 魚巨切。言語也、說也。
a082b062 於耕切。《說文》曰:聲也。
a082b063 枯鼎切。欬聲也。
a082b064 徒甘切。論言也、戲調也。
a082b065 禹沸切。信也、道也。《說文》曰:報也。
a082b071 力尚切。信也、相也、助也。
a082b072 所陳切。衆多也。《說文》曰:致言也。
a082b073 且井疾盈二切。問也、求也、乞也。又疾性切。
a082b074 於歇切。告也、白也。
a082b081 楚蔭切。讖言也。《說文》曰:驗也。
a082b082 虛語切。進也、聽也、從也。
a082b083 那各切。荅也。《説文》曰:譍也。
a082b084 至如切。非一也、皆言也。
a082b091 匹臂切。喩也。
a082b092 舒之切。《詩序》云:詩者志之所之也、在心爲志、發言爲詩。
a082b093 方鳳切。諷誦也、譬喻也。
a082b094 徐用切。暗誦也。
a082b101 徒鹿切。讀誦也。
a082b102 許運切。教訓也、誡也。
a082b103 𧥥 吉文。
a082b104 呼繢切。教示也。
a082b105 仕卷切。又此專切。專教也。
a082b106 魚園切。徐語也。
a083a011 於竟於仗二切。早知也。
a083a012 彼寄切。佞諂也、辯論也、慧也。
a083a013 之閏之淳二切。佐也、可惡也、告曉之熟也。
a083a014 𧭺 同上。
a083a021 之閏切。又之純切。亂也。
a083a022 魚格切。論訟也、教令嚴也。
a083a023 魚巾切。《論語》曰:誾誾如也。誾誾中正之皃。又和敬皃。
a083a024 同上。
a083a031 莫胡切。《說文》曰:議謀也。
a083a032 同上。
a083a033 子辭切。問也、謀也。
a083a034 孚望切。謀也、問也。《周書》曰:王訪于箕子。孔安國曰:問天道也。
a083a041 息遵切。咨也。
a083a042 𧪂 同上。
a083a043 子須切。問正事也、聚謀也。
a083a044 他丁唐頂二切。平議也。
a083a045 力昆力困二切。思理也、議也。
a083a051 且錄切。從也。
a083a052 魚寄切。法有八議也、謀也、語也。
a083a053 似良切。審也、論也、諟也。又音羊。詐也。
a083a054 都計切。審也。
a083a055 詩力切。識認也。《說文》云:常也。一曰知也。
a083a061 思進切。問也、辭也。
a083a062 𧨼 古文。
a083a063 如陵切。厚也、就也、重也。
a083a064 居隱切。敬也、慎也。
a083a065 恃林切。信也、誠也。
a083a071 時林市荏二切。信也。亦與諶同。
a083a072 是征切。審也、信也、敬也。
a083a073 思刃切。明也、敬也。《論語》曰:信近於義、言可復也。
a083a081 古文。又作㐰。
a083a082 居拜切。警也、命也、告也。
a083a083 虛儉息廉二切。問也、詖也。
a083a084 古到切。《爾雅》云:誥告也。
a083a085 楚黠切。《說文》曰:言微親詧。
a083a091 時世切。命也、謹也。《說文》曰:約束也。
a083a092 姑五切。訓故言也。
a083a093 達曾切。傳也。
a083a094 於害切。止也、臣盡力也。
a083a095 胡荅切。諧也。
a083a101 之盛切。諫也。
a083a102 尸枕切。念也、告也。
a083a103 柯鴈切。正也、閒也、更也。
a083a104 枯過切。議也、試也。又苦訛切。
a083a105 與周切。從也。
a083b011 七全切。具也、治亂之體也。
a083b012 許殷切。樂也、喜也。
a083b013 胡階切。和也、合也、調也、偶也。或作龤。
a083b014 居詣切。會也、筭也、課也。
a083b021 調 徒聊切。和合也。又大弔切。選調也。又度也、求也。
a083b022 胡卦切。善言也、調也。
a083b023 同上。
a083b024 許界切。怒聲。《說文》云:籀文䛡。
a083b025 竹恚切。託也。《爾雅》曰:諈諉累也。
a083b031 女恚切。諈諉。
a083b032 居影切。戒也、敕也。
a083b033 宜寄切。理也、人所宜也。
a083b034 莫橘切。靜也。
a083b035 苦嫌切。輕也、讓也、敬也。
a083b041 虛甫切。普也、大也、徧也、人語也。
a083b042 疾箭疾翦二切。巧言也。
a083b043 𧩪 且送切。𧩪詷言急。
a083b044 徒貢切。𧩪詷。又共同也。
a083b051 呼緣切。慧也。
a083b052 思理切。思之意也。
a083b053 尸熱切。置也、合也、陳也。
a083b054 胡退切。中止也、譯也。
a083b055 他各切。寄也、依憑也。
a083b061 余怒切。稱也、聲美也。又音余。
a083b062 居意切。錄也、識也。
a083b063 詞夜切。辭也、去也。
a083b064 𧬄 《說文》:謝。
a083b065 與招切。獨歌也、徒歌曰謠。
a083b071 居迄切。畢也、止也。
a083b072 於侯切。喜也、齊歌也。
a083b073 側迸切。諫諍也、止也。
a083b074 爲命切。長言也、歌也。亦作咏。
a083b075 魚建切。傳言也。
a083b081 𧦝 火吳切。喚也。
a083b082 魚嫁切。《說文》曰:相迎也。與迓同。
a083b083 魚計切。往也、到也、至也。
a083b084 而振切。難也、鈍也。
a083b085 古項切。論也、習也。
a083b091 奴骨切。遅鈍也、言難也。
a083b092 子斜切。𧨹也。又側雅切。謯訝訶皃。
a083b093 視周切。匹也、對也。《詩》曰:無言不讎。讎用也。
a083b101 𧧹 下啓切。待也。
a083b102 袪言切。過失也。籀文愆字。俗作𠍴。
a083b103 古弔切。大呼也。又痛呼也。
a083b104 余瓊切。往來皃。又小聲也。
a084a011 女交切。爭也、恚呼也。
a084a012 桑到切。羣呼煩擾也。
a084a013 與珠切。諂也。
a084a014 千紺切。《說文》曰:相怒使也。
a084a015 丑冉切。佞也。
a084a016 同上。
a084a021 五勞切五交二切。不肖人也。一曰哭不止、悲聲謷謷也。
a084a022 許園切。忘也、詐也。
a084a023 思聿切。誘也。
a084a024 湯何切。又達可切。詑謾而不疑。兖州人謂欺曰詑。俗作𧦭。
a084a031 直梨直利二切。語諄謘也。
a084a032 莫般馬諫二切。欺也。
a084a033 之渉切。拾也。
a084a034 𧧻 仕亞切。蹔語也。
a084a041 力前切。謰謂繁拏也。
a084a042 洛由切。謂謱㘓哰也。
a084a043 與司切。《說文》曰:相欺詒也。一曰遺也。
a084a044 叱涉丑涉二切。謵讋言不正也。
a084a051 魚記五界二切。欺也、啁調也。
a084a052 俱放切。惑也、欺也。
a084a053 𧬮 古罵切。欺也。
a084a054 莊賃切。讒也。《說文》曰:愬也。
a084a055 所晏切。毀語也。
a084a061 居依切。嫌也。《說文》曰:誹也。
a084a062 武虞切。欺罔也。
a084a063 甫尾切。誹謗也。
a084a064 補浪切。毀也、誹也、對他人道其惡也。
a084a065 竹尤切。譸張誑也。
a084a071 時遊切。詶荅也。《說文》:職又切。詛也。
a084a072 去牛渠牛二切。迫也。
a084a073 側助切。《周禮注》云:盟詛、主於要誓大事曰盟、小事曰詛。
a084a081 丈又切。祝也。
a084a082 牛故切。謬也。
a084a083 舒紙切。又直移切。離也。
a084a084 同上。
a084a085 補潰步沒二切。亂也、逆也。
a084a086 𢨋 同上。
a084a087 力官力全二切。亂也、理也、不絕也。
a084a091 詿 古賣切。誤也。
a084a092 虛宜切。可惡之辭也。
a084a093 許其切。懼聲也、敕也、悲恨之聲也。
a084a094 胡內切。膽氣滿聲在人上也。又胡市切。
a084a101 力支力泥二切。欺慢之言也。
a084a102 訿 子爾切。不善皃也、不思稱其上也。又毀也。
a084a103 同上。
a084a104 餘世切。多言也。
a084b011 同上。
a084b012 道刀切。往來言也。又小兒未能正語也。
a084b013 同上。
a084b014 他刀切。詜䛬言不節也。
a084b015 丑脂丑利二切。不知也。
a084b016 同上。又力代切。誤也。
a084b021 達合切。䜚誻語相及。
a084b022 徒合切。䜚誻妄語也。
a084b023 呼田切。訶也。又五閑切。訟也。
a084b024 胡麥切。疾言皃。
a084b025 呼宏切。駭言聲也。又郷名。
a084b031 𧥻 籀文。
a084b032 步連符善二切。巧佞之言也。
a084b033 𧥣 空後切。《說文》曰:扣也。
a084b034 女佳切。詀誽言不正。
a084b035 陟咸切。多言也。又知陷尺占二切。
a084b041 子恒切。加也。
a084b042 徒結切。忘也、天門開詄蕩也。
a084b043 渠記切。忌也。《書》曰:上不諅于凶德。
a084b044 戶濫切。《說文》曰:誕也。又火鑑切。叫譀怒也。
a084b051 𧧴 同上。
a084b052 火界切。譀䜕諍罵怒皃。又音邁。
a084b053 𧮚 同上。
a084b054 胡東切。敗也、潰也、諍訟相陷入之言也。
a084b055 徒旱徒旦二切。大也、天子生曰降誕。
a084b061 𧥡 籀文。
a084b062 虛虐切。喜樂也。
a084b063 𧬨 呼會切。聲也。
a084b064 虛元呼丸二切。讙囂之聲。
a084b065 虛袁切。諠譁。
a084b071 呼瓜切。諠譁。
a084b072 𧪮 同上。
a084b073 呼卦切。疾言也。
a084b074 𧮓 徒回切。譟也。
a084b075 公弔切。妄言也。
a084b076 𧭹 符眞切。多言。
a084b077 徒了切。弄也。《說文》曰:相呼誘也。
a084b081 五戈切。化也、僞也、動也、妖言曰譌。
a084b082 同上。
a084b083 蒲剝切。《說文》曰:大呼自勉也。
a084b084 虛光呼晃二切。夢言也。
a084b091 楚交切。擾也、健也、疾也。
a084b092 靡幼切。誤也、亂也、詐也。
a084b093 居疑切。謀也、欺也。又去其切。
a084b094 渠記切。禁也、告也、誡也。
a084b101 公穴切。詐也、譎諫依違不直言也。
a084b102 況俱切。大也、張口鳴也。
a084b103 𧪰 子邪切。咨也、憂嘆辭也。
a084b104 𧪘 同上。
a084b105 章葉切。言不止也。
a085a011 𧮩 同上。
a085a012 虛規切。言相毀。
a085a013 詡恭切。訟也。
a085a014 𧧗 (並同上。)
a085a015 並同上。
a085a016 似縦切。爭訟也。
a085a017 𧧡 古文。
a085a018 昌仁切。怒也、恚也。今作嗔。
a085a021 之渉切。多言也。
a085a022 同上。
a085a023 之耳切。訐也。
a085a024 居謁切。攻人之陰私也。
a085a025 蘇故切。訟也、告訴冤枉也。《論語》曰:公伯寮訴子路。亦作愬。
a085a031 𧪜 同上。
a085a032 詰戰切。謫問也、責也。
a085a033 知革切。咎也、罪也、過也、怒也。
a085a034 呼多切。怒也、大言而怒也。
a085a041 尺絹至緣二切。數也。又相讓也。
a085a042 才妙切。責也。
a085a043 如尚切。責讓。又謙讓。《書》曰:允恭克讓。
a085a044 息移切。諒也、數諫也。
a085a045 息醉切。言也、問也、罵也、讓也。
a085a051 溪吉切。治也、譴也、問罪也。
a085a052 𧫢 勿放切。相責也。
a085a053 於万於阮二切。慰也、從也。亦作婉。
a085a054 惧毀切。欺也、責也、怪也、謾也。
a085a061 諸孕切。證驗也。《論語》曰:其父攘羊而子證之。
a085a062 𧮑 徒盍切。𧮑嗑言也。
a085a063 丘物切。枉曲也。
a085a071 同上。
a085a072 呼政火迥二切。知處告言之也。
a085a073 𧭦 呼縣切。流言也、有所求也。
a085a074 都禮切。訶也、法也、呰也。
a085a075 是推切。何也、不知其名也。
a085a081 柯核切。《說文》云:飾也。一曰更也。或作愅。
a085a082 落干力但二切。誣言相加被也。
a085a083 同上。
a085a084 除刃之忍二切。視也、驗也。
a085a091 𧧂 同上、俗。
a085a092 知俞切。責也、殺也、罰也、討也。
a085a093 他倒也。治也、誅也、去也。
a085a094 力水切。禱也、累功德以求福也。
a085a101 𧮢 同上。
a085a102 時志切。諡之言烈也。《說文》曰:行之跡也。
a085a103 𧨦 同上。
a085a104 伊昔切。𥬇皃。又呼狄切。
a085a105 力水切。累也。《周禮》:大祝作六辭六曰誄。《禮記》曰:賤不誄貴。
a085b011 許貴切。隱也、避也、忌也。
a085b012 有求切。過也。
a085b013 胡啓切。謑詬恥辱。
a085b014 同上。
a085b015 許遘胡遘二切。罵也、恥辱也。
a085b021 同上。
a085b022 古來切。盛也、皆也。《說文》曰:軍中約也。
a085b023 徒頰切。伺也。
a085b024 之神切。敬也。
a085b025 諸曜切。告也、教也、道也。
a085b031 余手切。誘引也、進也、相勸動也。
a085b032 同上。亦作㕗。
a085b033 𧪦 他盍切。𧪦𧪞多言也。
a085b034 𧪞 胡臘切。靜也。又古盍切。多言也。
a085b041 山六切。起皃。
a085b042 之喻竹喻二切。䟽也、解也。
a085b043 於劒切。匿也、言輕也。
a085b044 猪角切。訴也、責也。
a085b045 他丹切。譠謾欺也、慢言也。
a085b051 𧫦 於題切。是也、發聲也。
a085b052 居展切。難也、吃也。
a085b053 𧮎 同上。
a085b054 𧪤 同上。
a085b055 子旦切。解也、哀也、發揚美德也。
a085b056 呼橫切。音也。
a085b061 徒耽切。大也、著也、誕也。
a085b062 蘇口切。小也。又思了切。亦作𧩮。
a085b063 力丁切。衒也。
a085b064 葛羅切。長言也。亦作歌。
a085b071 丁朗切。直言也、善言也。
a085b072 丁浪切。言中也。
a085b073 古銜古陷二切。視也、臨下見也。
a085b074 𧫷 先斛切。言疾。古文速。
a085b075 魚金切。呻也。或爲吟。
a085b081 𧪠 自栗切。毒苦也。又作愱。
a085b082 許孟切。瞋語也。又下孟切。
a085b083 視陵切。譽也。
a085b084 羊照切。誤言也。
a085b085 皮柄切。平言也。又音平。
a085b091 呼甲切。多言也。或作嗑。
a085b092 居六切。諊窮也、治罪也。
a085b093 初障切。導也、發歌句也。亦作唱。
a085b094 𧨃 呼歷切。私訟也、恨也、內侮也。亦作䦧。
a085b101 於嬌切。災也。又巧言皃。
a085b102 𧨶 《說文》:訞同。
a085b103 古協切。妄語也。
a085b104 居位切。慙恥也。與媿同。
a085b105 以醉切。恨言也。
a086a011 其呂渠據二切。止也、至也、格也。
a086a012 𧬰 許亮切。不久也。
a086a013 知與切。智也。
a086a014 爲劌切。夢言不譓也。
a086a015 𧧺 必奚切。誤也、謬也。
a086a021 五各切。正直之言也。
a086a022 公核切。智慧也。
a086a023 魚烈牛箭二切。獄也。《說文》:作𤅊。議辠也。
a086a024 許教切。大噑也、呼也、喚也。又呼交切。
a086a025 譿 胡桂切。材智也、察也。
a086a031 同上。
a086a032 芳付切。告喪也。又至也。
a086a033 直類切。怨也。或作懟。
a086a034 𧫤 卑密切。止行也。本作䟆蹕。
a086a035 徒對切。怨也、惡也。又作憝。
a086a041 側革切。怒也、讓也。
a086a042 呼決切。怒呵也。
a086a043 達鼎切。詭言也。
a086a044 丁回切。謫也。
a086a045 𧨹 力足切。謯也。
a086a046 𧧷 居宥切。《文字音義》云:止也、禁也、助也。
a086a051 烏含切。記也、知也、誦也、大聲也。或作喑。
a086a052 𧫧 同上。
a086a053 之閻切。多言也。
a086a054 於熙切。不平之聲也、恨辭也。作噫同。
a086a061 楚交切。代人說也。與勦同。
a086a062 女函切。語聲也。
a086a063 丁逅切。䛠譳詀誽也。作㛒同。
a086a064 奴豆切。䛠譳。
a086a071 𧫚 大計切。𧬇𧫚審諦。
a086a072 𧬇 於計切。𧬇𧫚。
a086a073 魚刮切。怒也、訶也。
a086a074 𧪡 昌脂切。訶怒也。
a086a075 他狄切。詆䛢狡猾也。又音底。訶也。
a086a081 他鹿切。詆䛢。
a086a082 於報切。語也。
a086a083 居夭切。多言也。
a086a084 如志切。誘也。
a086a085 羽俱切。妄言也。
a086a086 匹示切。具也。今作庀。
a086a091 之豉切。何爲不知也、快也。
a086a092 於甑切。譍對也。
a086a093 式忍切。況也。或作矧。
a086a094 匹爾切。訾也。
a086a095 丑利切。陰知也。
a086a096 𧥺 居俊切。欺也。
a086a101 𧩧 達各切。欺也。
a086a102 筆分切。人不知。
a086a103 呼乞切。語聲。
a086a104 布魯切。屬也、牒也、布列見其事也。
a086a105 弋支切。訑訑自得也。
a086b011 之藥切。讁也。
a086b012 補過切。敷也、謠也。
a086b013 丑嫁切。誇也。
a086b014 𧩫 同上。
a086b015 渠留切。安也、謀也。
a086b016 以隹十惟二切。就也。
a086b021 都叫切。挐也。
a086b022 口回切。調戲也。
a086b023 他勞切。疑也。
a086b024 𧫙 渠竟切。強爭也、逐也。古文競。
a086b025 𧩹 尺支切。多言。
a086b031 他前切。訶也。
a086b032 慈焦切。國名。
a086b033 莫浮切。謀計也。
a086b034 彌連切。欺也。
a086b035 土禾切。慧也。
a086b036 口瓜切。逞也。
a086b041 𧥢 古文。
a086b042 胡讒切。和也。
a086b043 口莖切。捔也。
a086b044 女林切。多言。
a086b045 𧬭 古蛙五乖二切。不正。又嬾也。
a086b046 士銜切。佞也。
a086b047 殂冬切。謀也。
a086b051 𧬧 宅江切。質也。
a086b052 𧦞 普布切。諫也。
a086b053 𧥱 附夫切。詞也。
a086b054 丑林切。善言。
a086b055 奴刀切。喜也、謎也。
a086b056 𧨀 蘇弋切。佞也、動也。
a086b061 𧬜 息移切。諒也。
a086b062 烏回切。呼人也。又戶罪切。
a086b063 𧦦 如詹切。多言。
a086b064 奴奚切。呼人也。
a086b065 匹丁切。言也。
a086b066 𧦟 方凡切。言急也。
a086b071 胡弋切。平也。
a086b072 𧩬 宜巾切。頑也。
a086b073 𧪚 五駭切。謹也。
a086b074 𧧔 陟由切。多言也。
a086b075 初卯切。弄人言。
a086b076 相呂切。才智之稱也。
a086b081 始悅切。言也、釋也。又音税。談説也。又余輟切。懌也。
a086b082 火角火各二切。讒慝也。
a086b083 餘石切。傳言也。
a086b084 𧧌 疾歷切。靜也。
a086b091 他口切。䚵誘。
a086b092 何滿切。多言也。
a086b093 以喘切。笑皃。又善言。
a086b094 許委切。謗也、怒言也。
a086b095 諸是切。詐也。
a086b096 𧥛 去偃切。𧥛𧥜脣急皃。
a086b101 𧥜 魚鄢切。𧥛𧥜。
a086b102 以隹切。譯惡言也。
a086b103 乎典切。諍語也。
a086b104 知加切。譇拏羞窮也、怒也。
a086b105 女加切。譇詉言不可解也。
a087a011 古犬切。誘也。
a087a012 無紡切。誣也。
a087a013 戶衮切。謀䛰也。
a087a014 𧩼 丑利切。笑也。
a087a015 𧨰 之勢切。語不正。
a087a016 五困切。弄言。
a087a021 古恨古很二切。難語皃。又乎典切。
a087a022 𧫾 子就切。曳也。
a087a023 火禁切。䜗𧥸怒言也。
a087a024 𧥸 于禁切。䜗𧥸。
a087a025 同上。啼不止也。
a087a026 𧥴 魚向切。止也。
a087a031 𧩨 胡遘切。言皃。
a087a032 𧬱 火个切。譀𧬱。
a087a033 𧪨 莫駕切。多言。
a087a034 𧥮 胡故切。誌也、認也。
a087a035 之訝切。詐僞。
a087a036 𧭠 司夜切。話𧭠。
a087a041 七个切。䜆也。
a087a042 府味切。多言。
a087a043 先護切。諳䛾。
a087a044 胡介切。善也。
a087a045 𧧒 七賜切。數諫也。
a087a046 七賜切。謀也。
a087a051 而振而證二切。識認也。
a087a052 之吏切。記誌也。
a087a053 米閉切。隱言也。
a087a054 火訝切。誑也。
a087a055 𧬵 同上。
a087a056 𧫗 初稼切。異言。
a087a061 郎宕切。閑言。亦與朗同。
a087a062 烏見切。讌設也。
a087a063 𧬁 胡到切。相欺也。
a087a064 巨妄切。狂言也。
a087a065 所化切。俊言。
a087a066 名聘切。詺譡也。
a087a071 𧩤 火內切。休市。與詯同。
a087a072 色立切。言甚多也。
a087a073 𧬃 同上。
a087a074 職救切。詋咀也。
a087a075 𧧋 力制切。言美也。
a087a076 胡故切。救護也。
a087a081 扶泛切。多言。
a087a082 古穴切。死別也。
a087a083 𧧸 兵列切。分契也。
a087a084 諿 七入切。和也。
a087a085 𧬈 許及切。疾言也。
a087a086 𧮞 許縛切。妄言也。
a087a091 𧩦 居力切。訥言也。
a087a092 許交切。叫呼也。
a087a093 力約切。歎美言也。
a087a094 𧦪 扶件切。俗辯字。
a087a095 與章切。譽也、讙也。又余亮切。
a087a096 戶對切。胡市也。
a087a101 𧬊 蘇奚切。聲振也、呻也。
a087a102 五歌切。吟也。又牛可切。
a087a103 楊樹切。譬諭也。又他口切。諭誘也。
a087a104 承紙切。審也、諦也。
a087b011 滂古切。大言。又匹布切。謀也。
a087b012 烏古切。相毀皃。
a087b013 於禮切。譍聲。
a087b014 始志切。甞也、用也。
a087b015 荒烏切。大叫也。
a087b021 巨久切。毀也。
a087b022 𡽜 俄寒切。山形出皃。又人名。
a087b023 直嚴切。言利美也。
a087b024 虎伯切。謋然。亦作諕。